logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 7:3 28/2/2023
Để văn hóa thực sự là động lực phát triển đất nước (28/2/2023)

VOV1 - Cả nước đang sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo- một văn kiện được ví như Cương lĩnh đầu tiên về văn hóa của Đảng, thể hiện tầm nhìn thời đại khi Đảng xác định vai trò dẫn đường của văn hóa đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Thực tiễn cách mạng 80 năm qua càng khẳng định ý nghĩa to lớn của bản Đề cương, khi Văn hóa là một thành tố cấu thành lịch sử vẻ vang của Đảng ta trong vai trò lãnh đạo toàn diện đất nước.

Tác giả : Vân Thiêng

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h50-05h59 Quảng cáo
06h28-06h30 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
11h59-12h00 Báo giờ
12h57-13h00 Quảng cáo
13h00-13h30 CLB âm nhạc
13h45-13h55 Ca nhạc
15h15-15h20 Quảng cáo
15h50-16h00 A lô, VOV1
17h59-18h00 Báo giờ
18h57-19h00 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
23h10-23h15 Rao sóng
23h30-24h00 Nhịp sống
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: