logovov
BAN THỜI SỰ VOV1

Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, để Đảng thực sự trong sạch vững mạnh

Sự vững mạnh của các tổ chức cơ sở đảng là điều kiện bảo đảm cho sự vững mạnh của toàn Đảng. Tại Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ thực tế là năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức cơ sở Đảng còn yếu, thậm chí mất sức chiến đấu; chưa đủ sức phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở. Để tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị lãnh đạo hoạt động của cơ quan, đơn vị thì yêu cầu quan trọng là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng

Làm gì để vùng Đồng bằng sông Cửu Long phát triển mạnh hơn theo Nghị quyết 13 của Bộ Chinh trị

-Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực
-Làm gì để vùng Đồng bằng sông Cửu Long phát triển mạnh hơn theo Nghị quyết 13 của Bộ Chinh trị
-Đảng bộ huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Hiệu quả từ luân chuyên cán bộ ở Hà Tĩnh (26/04/2022)

Thực hiện Quy định số 98/2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ và các quy định liên quan của Trung ương, thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ. Những kết quả trong luân chuyển cán bộ đã tiếp thêm động lực mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại nhiều địa phương. Quá trình luân chuyển cũng giúp cán bộ rèn luyện, trưởng thành, tạo cơ sở cho việc bồi dưỡng phát triển cán bộ.

Làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân qua xử lý tham nhũng, tiêu cực (19/4/2022)

- Làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân qua xử lý tham nhũng, tiêu cực.
- Vĩnh Phúc tăng cường kiểm tra, giám sát lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm.
- Người Đảng viên một phần tư thế kỷ đi khám, chữa bệnh cho đồng bào Raglay.

Vai trò của tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp (12/04/2022)

Các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp là bộ phận cấu thành quan trọng và là hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp; là cầu nối giữa Đảng với người lao động. Tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp trực tiếp lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đắc lực đưa chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Để văn hoá thực sự trở thành sức mạnh nội sinh thúc đẩy đất nước phát triển bền vững (05/04/2022)

Phát triển văn hóa là một trong những vấn đề trọng tâm, một nội dung nổi bật trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Đây là lần đầu tiên trong văn kiện Đại hội Đảng Đảng ta đã đề cập một cách toàn diện và sâu sắc đến lĩnh vực văn hóa. Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 xác định: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Vậy làm gì để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh và soi đường cho quốc dân đi...

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ (29/03/2022)

- Giải pháp để kiểm soát tốt quyền lực trong công tác cán bộ.
- Hải Phòng, chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.
-Tiết mục học và làm theo Bác: Sùng A Lý - Bí thư chi bộ gương mẫu ở xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, tỉnh Điên Biên.

Phòng chống tha hoá quyền lực trong cán bộ, đảng viên (22/03/2022)

- Phòng chống tha hóa quyền lực trong cán bộ, đảng viên.
- Những cách làm sáng tạo và thành công của công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân ở Khánh Hòa và Nghệ An.

Xây dựng văn hóa phải bắt đầu từ trong tổ chức đảng và đảng viên (15/3/2022)

Xây dựng văn hóa phải bắt đầu từ trong tổ chức đảng và đảng viên.
- Vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên ở vùng dân tộc thiểu số Đăc Lắc.
- Thượng tá Nguyên Bá Hạnh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn, tấm gương điển hình học và làm theo Bác.

Công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng (08/3/2022)

- Những kết quả và giải pháp tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng.
- Hải Phòng tăng cường kiểm tra giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
- Phó Bí thư Đảng ủy xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên: Người lính biên phòng hết lòng vì dân.

Cơ sở cho niềm tin xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (01/3/2022)

Cơ sở cho niềm tin vững chắc xây dựng một Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng cường.
-Thực trạng tự phê bình và phê bình trong Đảng hiện nay và những giải pháp nâng cao công tác tự phê bình và phê bình.

Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công tác cán bộ: Giải pháp kiểm soát quyền lực trong công tác cán bô (22/02/2022)

Vừa qua tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: “ Thời gian tới sẽ thực hiện thí điểm một số chủ trương như người đứng đầu được lựa chọn giới thiệu và phải chịu trách nhiệm về việc giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình...”. Việc này nếu được thực hiện một cách bài bản, khoa học sẽ là bước đột phá trong công tác cán bộ và cũng là một trong những giải pháp kiểm soát quyền lực có hiệu quả.

Chuyển biến mới và niềm tin của nguời dân vào công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng (15-02)

Từ sự đổi mới, đẩy mạnh và chủ động tấn công vào tham nhũng, tiêu cực, suy thoái trong cán bộ, đảng viên, năm 2021 năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng đã được nâng lên tầm cao mới, nhận đựơc sự đồng tình hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tuy nhiên Nhân dân cũng luôn mong muốn và đòi hỏi Đảng cần làm quyết liệt và hiệu quả hơn và mỗi cán bộ đảng viên nắm giữ cương vị lãnh đạo cần gương mẫu hơn trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc (10/02/2022)

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và dẫn dắt dân tộc ta phá tan xiềng xích nô lệ giành độc lập tự do. 92 năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhân dân ta đã giành được nhiều thắng lợi to lớn và tiếp tục vững bước dưới ngọn cờ của Đảng để xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc.

Chương trình Xây dựng Đảng (3/2/2022)

Thưa quý vị và các bạn! Một năm bắt đầu bằng mùa Xuân. Và chương mới của lịch sử đất nước ta bắt đầu từ khi có Đảng. Cách đây 92 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Kể từ đó Đảng đã khẳng định được vị trí vai trò trong lịch sử là chính đảng cầm quyền duy nhất đủ khả năng lãnh đạo đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, để đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế, tiềm lực và uy tín quốc tế như ngày nay. Xuân này, cũng là mùa Xuân thứ 92 của Đảng, cùng với niềm vui đón Tết cổ truyền của dân tộc, mỗi người trong chúng ta lại càng thêm tự hào, tin yêu hơn bao giờ hết vào vai trò của Đảng lãnh đạo toàn dân vượt qua mọi khó khăn, sóng gió, đặc biệt là trong hai năm qua khi dịch Covid 19 bùng phát, để bước vào năm Nhâm Dần 2022 với khí thế và khát vọng mới về một đất nước hùng cường, thịnh vượng với những dấu mốc cụ thể như đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triến, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Những ngày này, trong dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chương trình Xây dựng Đảng hôm nay dành thời lượng đề cập niềm tin yêu, tin tưởng của nhân dân đối với Đảng, phát huy vai trò tiên phong của đảng viên cũng như tổ chức cơ sở đảng trong phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân, phòng chống dịch Covid 19 trong bối cảnh mới.

Luân chuyển cán bộ, những vấn đề cần quan tâm (25/01/2022)

- Luân chuyển cán bộ để rèn luyện trưởng thành, tránh tình trạng "tráng men" trong công tác luân chuyển.
- Quảng Nam: Khuyến khích cán bộ có chức, có quyền uy tín thấp, chủ động “rời ghế ".
- Cách làm và kết quả tốt trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Hải Đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh

Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường kiểm soát quyền lực.Hải Phòng tạo đột phá trong công tác cán bộ.Thượng tá Y Miên Ktul – cán bộ quân đội người Ê đê học và làm theo gương Bác.

Thanh lọc cán bộ đảng viên-Những điều cần nói (11/01/2022)

Thanh lọc cán bộ-Những thành công và hạn chế
-Kiểm tra giám sát để ngăn ngừa đảng viên và tổ chức đảng vi phạm, Kinh nghiêm từ Bắc Giang.
-Yên Bái nâng cao chỉ số hanh phúc của người dân sau một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh đảng bộ tỉnh lần thứ 19- nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng: Bước chuyển từ nhận thức đến hành động (04/01/2022)

- Năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng: Bước chuyển từ nhận thức đến hành động
- Bắc Giang: Chọn mũi đột phá để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống
- Xoá bản trắng đảng viên ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng (28/12/2021)

Quy định 22 của Ban chấp hành Trung ương Khoá XIII về công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng góp phần tăng thêm sức mạnh cho cơ quan kiểm tra đảng, nhằm đấu tranh có hiệu quả hơn các biểu hiện tiêu cực, suy thoái.

Công tác xoá đói, giảm nghèo cho đồng bào vùng dân tộc, miền núi (21/12/2021)

Xóa đói giảm nghèo là một trong những vấn đề xã hội được đặt vào vị trí ưu tiên giải quyết trong phát triển xã hội. Đây cũng là một trong những chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội của quốc gia luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, xác định là một mục tiêu quan trọng phát triển đất nước. Nhiều năm qua Đảng, nhà nước đã ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều Nghị quyết, chính sách, chương trình xoá đói giảm nghèo cho đồng bào vùng dân tộc

Xây dựng thể chế trong Đảng (16/12/2021)

Trong thời gian qua, thông thường Nhà nước thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng bằng pháp luật, nhưng gần đây Đảng ta rất chú trọng công tác tự thể chế hóa chính các chủ trương, đường lối của mình…Có thể nói chưa bao giờ trung ương ban hành nhiều quy định, quy chế rất cụ thể về Xây dựng chỉnh đốn Đảng như vừa qua, đặc biệt là sau Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

"Đồng khởi - Đồng tâm - Đồng lòng" vượt qua đại dịch

Thưa quý vị và các bạn. Đảng bộ và nhân dân TP Hà Nội cùng các địa phương trong cả nước vừa trải qua giai đoạn cam go khi phải ứng phó với làn sóng thứ tư của đại dịch Covid-19. Ðây cũng là giai đoạn chứng tỏ tinh thần “Đồng khởi mới” - sức mạnh và bản lĩnh của toàn hệ thống chính trị của TP Hà Nội, cũng như sự ủng hộ, niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp để đồng lòng vượt qua gian khó. Nhận thức sâu sắc vị thế là Thủ đô - trái tim của cả nước, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Nội đã và đang kiên trì: Nhận thức rõ - Quyết tâm cao và nhất quán tinh thần đoàn kết, ý trí vững tin để đưa Thành phố trở lại cuộc sống bình thường mới. “ĐỒNG KHỞI – ĐỒNG TÂM- ĐỒNG LÒNG”- VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH – là nội dung được chúng tôi bàn luận trong chuyên đề hôm nay với sự tham gia của bà Bùi Huyền Mai, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và ông Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội.

Xây dựng và thực hành văn hóa trong Đảng về đạo đức. (07/12/2021)

Một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đó là: chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hoá, về đạo đức; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để Đảng ta và hệ thống chính trị của nước ta thật sự là đạo đức, là văn minh, tiêu biểu cho lương tri và phẩm giá con người Việt Nam. Cả lý luận và thực tiễn đã chứng minh: nền tảng và giá trị cốt lõi của văn hóa là đạo đức và để lan tỏa những giá trị tốt đẹp về đạo đức trong xã hội thì trước hết phải xây dựng và thực hành văn hóa trong Đảng về đạo đức.

Kết luận 65 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 9 về công tác dân tộc trong tình hình mới. (02/12/2021)

- Xây dựng phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
- Kết luận 65 của Bộ Chính trị Khoá XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 9 về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Xây dựng nền văn hoá Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (30/11/2021)

Để văn hóa thực sự đảm đương được sứ mệnh “soi đường cho quốc dân đi” và xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngoài việc thể chế hóa Nghị quyết bằng Luât pháp, xây dựng hệ tiêu chí quốc gia về văn hóa thì vấn đề giáo dục tuyên truyền về truyền thống, lịch sử văn hóa của dân tộc đến với mọi tầng lớp nhân dân, rồi sự gương mẫu thực hiện của mỗi cán bộ đảng viên trong thực hiện các quy định của đảng và Nhà nước là những điều có nghĩa to lớn trong việc hiện thực hóa Nghị quyết.

Quy định 41 của Bộ Chính trị sẽ tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động (23/11/2021)

Các quy định mới của đảng về những điều đảng viên không được làm và quy định về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ đảng viên. Tạo ra sự đồng bộ về thể chế và là tấm gương cho mỗi cán bộ đảng viên, tổ chức đảng tự soi tự sửa.

Quy định 37 về 19 điều đảng viên không được làm: Bước cụ thể hoá trong xây dựng chỉnh đốn đảng (16/11/2021)

- Cần hiểu đúng Quy định về 19 điều đảng viên không đuơc làm để thực hiện cho hiệu quả.
- Phê bình và tự phê bình: Giúp nhau tự soi, tự sửa làm cho đảng mạnh hơn.
- Vai trò của đảng viên trong xoá đói giảm nghèo ở Mộc Châu- Sơn La.

Thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh - điểm nghẽn cần được ngăn chặn, đẩy lùi (11/11/2021)

- Quy định mới của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ- Bước cụ thể hóa quyết tâm tâm cao của Đảng ta trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo Nghị quyết Đại hội XIII, -Thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh - điểm nghẽn cần được ngăn chặn, đẩy lùi

Quy định mới về những điều đảng viên không được làm (02/11/2021)

Ban chấp hành Trung ương vừa ban hành quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm thay thế quy định số 47 năm 2011, theo đó bổ sung thêm nhiều điểm mới nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ một cách mạnh mẽ hiệu quả hơn.

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
05h50-05h59 Quảng cáo
05h59-06h00 Báo giờ
6h28-6h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
09h35-09h40 Quảng cáo
09h55-10h00 Quảng cáo
10h00-10h05 Bản tin
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h35-11h50 Kết nối 54
11h50-11h59 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
14h50-15h00 Ngôi nhà ASEAN
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
17h50-17h59 Quảng cáo
18h57-19h00 Quảng cáo
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 THức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
00h00-04h45 Nhập hệ VOV3
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: