logovov
BAN THỜI SỰ VOV1

Đối ngoại Việt Nam: Tạo thế và lực mới, dựng xây cơ đồ vững mạnh (09/01/2021)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng, Việt Nam ki ên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế… Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường như hiện nay, đường lối đối ngoại mà Đảng đề ra càng có giá trị định hướng, tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động đối ngoại phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời nâng cao uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Tiếp nối loạt bài “Vì một Việt Nam hùng cường”, mời quý vị cùng nghe bài viết có nhan đề: “Đối ngoại Việt Nam: Tạo thế và lực mới- dựng xây cơ đồ vững mạnh!”

Vai trò của đối ngoại – Bảo vệ lợi ích quốc gia, thúc đẩy tầm nhìn mới trong hội nhập (08/01/2021)

Ngược dòng lịch sử 75 năm về trước, khi nước Việt Nam DCCH non trẻ mới ra đời, Bộ trưởng Ngoại gaio đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay lập tức đã xây dựng các mối quan hệ ngoại giao với thế giới và thực hiện các cuộc đàm phán để nước Việt Nam DCCH chính thức được công nhận. Nhắc lại các sự kiện này để thấy rằng, cụm từ "đối ngoại" có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Đây cũng là lý do "đối ngoại" được đặc biệt coi trọng trong Văn kiện Đại hội Đảng làn thứ XII và Dự thảo Văn kiên Đại hội XIII. Tiếp tục loạt bài "Vì một Việt Nam hùng cường", Phóng viên Hồ Điệp có bài:" Đối ngoại Việt Nam: Bảo vệ lợi ích quốc gia, thúc đẩy tầm nhìn mới trong hội nhập "

Đối ngoại – Điểm sáng trong những thành tựu chung của đất nước (7/1/2021)

Từ một quốc gia không có tên trên bản đồ thế giới, giờ đây Việt Nam đã sẵn sàng đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt, đóng góp có trách nhiệm vào các công việc toàn cầu. Những thành tựu trong công tác đối ngoại, gồm ngoại giao nhà nước, đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân và ngoại giao văn hóa, chính là “điểm sáng trong toàn bộ những thành tựu chung của đất nước”, khẳng định tính đúng đắn của đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế mà Đảng và Nhà nước đề ra qua các kỳ Đại hội. Chủ trương hội nhập quốc tế “toàn diện, sâu rộng” đã được nêu rõ trong Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 13 của Đảng. Biên tập viên Đình Nam có bài viết đề cập:

Lực lượng Công an nhân dân “Thanh bảo kiếm của Đảng” (6/1/2021)

Năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, có những biến động khó dự báo, chưa từng có trong nhiều thập kỷ. Các yếu tố tác động tới ổn định chính trị, an ninh, trật tự mặt gay gắt hơn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, với quyết tâm chính trị cao, sự nỗ lực rất lớn và sự đoàn kết, thống nhất trên dưới một lòng, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, thực hiện thắng lợi, toàn diện trên các mặt công tác, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Việt Cường phóng viên Đài TNVN có bài đề cập:

Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại: Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa (5/1/2021)

Sinh ra từ phong trào cách mạng quần chúng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong sự đùm bọc của nhân dân, quân đội ta ngày càng trưởng thành lập nên những kỳ tích không chỉ trong thời chiến mà cả thời bình, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ, hỗ trợ nhân dân trong thiên tai, dịch bệnh... Vai trò của Quân đội nhân dân ngày càng được phát huy nhất là khi Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang, hiện đại hóa Quân đội, nâng cao khả năng phòng thủ đất nước. Phóng viên Nguyên Nhung có bài viết: Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa: Nền tảng sức mạnh con người Việt Nam (04/01/2021)

Cùng với những kết quả ấn tượng trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, trong nhiệm kỳ qua (2016 – 2020), lĩnh vực văn hóa cũng được quan tâm phát huy, tạo những dấu ấn rõ nét. Nhiều loại hình, sản phẩm văn hoá phát triển đa dạng, các giá trị văn hoá truyền thống và di sản được kế thừa, bảo tồn, phát huy. Tuy nhiên, Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 13 của Đảng nêu lên thực tế lĩnh vực văn hóa xã hội cũng chưa có nhiều đột phá, đòi hỏi cần phải được quan tâm để tiếp tục phát huy giá trị nền tảng sức mạnh con người Việt Nam.

Xây dựng con người mới nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc (03/01/2021)

Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng đặc biệt nhấn mạnh về nguồn lực con người, coi đó là động lực cốt yếu, là nội dung đột phá chiến lược để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Quan điểm “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là một trong những điểm nhấn. Khát vọng phát triển của một dân tộc là sự cộng hưởng những khát vọng vươn lên của cộng đồng, của con người cùng quốc gia – dân tộc, tạo thành nguồn năng lượng nội sinh to lớn, sống động và sức mạnh vô song. Nói như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nếu mỗi cá nhân, mỗi tổ chức không có khát vọng vươn lên, thì đất nước không thể thực hiện được khát vọng hùng cường. Để thổi bùng khát vọng ấy, không ai khác chính là những người trẻ - những người được kỳ vọng là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước.

Nâng cao chất lượng cuộc sống, làm sao để người dân cảm thấy hài lòng, hạnh phúc (2/1/2020)

Trong Dự thảo Phương hướng phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII có nêu: cần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hoà giữa phát triển kinh tế với xã hội. Một trong những điểm mới của Dự thảo Văn kiện lần này là “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, đặc biệt nhấn mạnh yếu tố “hạnh phúc” của nhân dân.
Những năm qua, nước ta đã có những bước tiến vượt bậc về nâng cao chất lượng cuộc sống, là một trong những nước đầu tiên hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo trước 10 năm. Điều đáng mừng là trong các đại hội Đảng bộ các địa phương vừa rồi, dù thể hiện ở các góc độ khác nhau, cách tiếp cận khác nhau, thì nhiều địa phương đã đặt ra mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, thể hiện qua Chỉ số hạnh phúc của người dân phải được nâng lên, bao gồm: thu nhập cao hơn, tiếp cận các dịch vụ xã hội thuận lợi hơn, đảm bảo đời sống tinh thần tốt hơn… Song để đạt được mục tiêu đó, còn cần phải làm rất nhiều việc và cũng không thể trong ngắn hạn. Chuyên mục Việt Nam hùng cường hôm nay phóng viên Đài TNVN có bài viết đề cập nội dung này.

Công tác cán bộ nhiệm kỳ XII và chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới (31/12/2020)

Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Quán triệt tinh thần đó suốt chiều dài lịch sử, Đảng ta luôn giành sự quan tâm lớn đến công tác cán bộ. Đặc biệt trong nhiệm kỳ XII, Ban chấp hành Trung ương đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định để tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để lãnh đạo đất nước hiện thực hóa khát vọng: Đến giữa thế kỷ 21 Việt Nam trở thành nước phát triển, hùng cường, một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Bài viết của Sỹ Lý, phóng viên Đài TNVN đề cập nội dung này

Nhân dân – chủ thể và mục tiêu của sự phát triển đất nước (30/12/2020

Đảng ta không có lợi ích nào khác là phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Nhân dân là trên hết, vừa là chủ thể vừa là động lực và mục tiêu của cách mạng…Quan điểm chủ trương, đường lối chính sách của Đảng về quyền của nhân dân thường xuyên được được bổ sung và ngày càng hoàn thiện. Trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng lần này đã có những bổ sung lớn về vai trò của nhân dân khi bổ sung vào phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" thành "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Điều này xác định nhân dân luôn là chủ thể, động lực và mục tiêu phát triển của đất nước. Sỹ Lý – Phóng viên Đài TNVN có bài đề cập nội dung này:

Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng vì sự phát triển của đất nước (29/12/2020)

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, dự kiến diễn ra đầu năm 2021. Thời gian tổ chức đại hội đã cận kề, dù nhiều công việc chuẩn bị đang được khẩn trương tiến hành, Đảng ta vẫn luôn quan tâm đến nhiệm vụ quan trọng có tính sống còn đối với sự tồn vong của chế độ, đó là đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng với mục tiêu xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và niềm tin yêu, mong đợi của nhân dân trong giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Sỹ Lý và Đình Hiếu có bài đề cập nội dung này:

Xây dựng Đảng về đạo đức: Ngăn chặn triệt để tự diễn biến, tự chuyển hóa (28/12/2020)

Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, coi trọng công tác tự xây dựng, tự chỉnh đốn Đảng. Nhiều chủ trương, Nghị quyết của Đảng được xây dựng, ban hành xuất phát từ thực tiễn, lựa chọn đúng vấn đề, đánh giá đúng thực trạng và đề ra đúng các giải pháp để khắc phục và tiếp tục công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và nguyện vọng của nhân dân. Trong nhiệm kỳ khóa 12, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều quyết định quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt đã có nhiều chủ trương, Nghị quyết, Quy định… nhằm ngăn chặn triệt để biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên. Bài viết của phóng viên Sơn Lâm.

Cương lĩnh 2011- Ngọn cờ tư tưởng lý luận, kim chỉ nam của Đảng (27/12/2020)

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 (năm 2011), Đảng điều chỉnh Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” năm 1991. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng không chỉ tiếp tục khẳng định con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội mà còn đưa vào văn kiện này những nội dung mới, phù hợp với những xu thế lớn của thời đại; đề ra mục tiêu, phương hướng và định hướng lớn phát triển đất nước. Thực tiễn 10 năm xây dựng và phát triển đất nước, Cương lĩnh 2011 đã khẳng định giá trị là ngọn cờ tư tưởng lý luận, là kim chỉ nam của Đảng dẫn dắt toàn dân tộc tiếp tục vững vàng và đẩy mạnh công cuộc đổi mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tiến tới ĐH Đảng toàn quốc lần thứ 13, phóng viên Lại Hoa có bài viết "Cương lĩnh 2011- Ngọn cờ tư tưởng lý luận, kim chỉ nam của Đảng". Mời quý vị và các bạn cùng nghe:

Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XII: Dấu ấn đổi mới (26/12/2020)

5 năm qua, với tinh thần quyết liệt đổi mới, trách nhiệm cao, Đảng đã lãnh đạo hệ thống chính trị phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giành được những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực. Dấu ấn đổi mới phong cách lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ XII trước hết thể hiện qua việc lựa chọn chính xác những mục tiêu trọng điểm, những nhiệm vụ cấp bách để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã bám sát các quan điểm, đường lối, cụ thể hóa nhiều nội dung quan trọng của Cương lĩnh, Chiến lược, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xây dựng chương trình làm việc toàn khóa và bổ sung kịp thời phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong chuyên mục hôm nay, phóng viên Văn Hiếu có bài viết: "Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng: Dấu ấn đổi mới".

Kinh tế Việt Nam thời hội nhập: Giữ vững tay chèo vượt sóng dữ (25/12/2020)

Có quan hệ kinh tế, thương mại với hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, ký gần 100 hiệp định thương mại tự do, Việt Nam đã và đang cho thấy ngày càng hội nhập sâu rộng vào kinh tế quốc tế và khu vực. Tinh thần “Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực” được nêu từ Đại hội Đảng lần thứ IX, trải qua các kỳ đại hội, ngày càng có sức lan tỏa, góp phần tạo nên một Việt Nam mạnh mẽ, tự cường không chỉ “dong thuyền ra biển lớn”, mà còn “giữ vững tay chèo vượt sóng dữ”, trở thành một thành viên tích cực, chủ động định hình cuộc chơi trên bản đồ kinh tế thương mại toàn cầu.

Chuyển đổi tư duy quản lí Nhà nước sang quản trị quốc gia (24/12/2020)

Trong dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hàng Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nội dung nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị quốc gia lần đầu tiên được đề cập trong văn kiện của Đảng khi bàn về chủ trương tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường, định hướng XHCN tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn. Điều đó cho thấy trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng vấn đề quản trị quốc gia được đặc biệt quan tâm, trong đó năng lực quản trị của cán bộ các cấp được xem là yếu tố quyết định trong phát triển đảm bảo cả yêu cầu nhanh và bền vững.

Cải thiện năng suất lao động: nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững (23/12/2020)

Nâng cao năng suất lao động chính là nâng cao sức cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Nội dung này đã được nêu trong Nghị quyết 24 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết 05 của Hội nghị trung ương 4 khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nhìn lại 5 năm qua với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cả nước, Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước có thu nhập trung bình. Quy mô, tiềm lực nền kinh tế được tăng cường, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thu nhập, đời sống người dân được nâng lên. Đáng chú ý là tốc độ tăng năng suất lao động nước ta đã cao hơn các nước ASEAN-6, tuy nhiên chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế. Đây cũng là vấn đề đặt ra trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng về tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Trong đó, nâng cao tay nghề, cải thiện năng suất lao động chính là yếu tố quan trọng nhằm tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế đưa đất nước phát triển bền vững. Chuyên mục Vì một Việt nam hùng cường” hôm nay phóng viên Bích Ngọc đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Để đổi mới sáng tạo, tạo sự bứt phá phát triển: Doanh nghiệp phải là trung tâm (22/12/2020)

Trong dự thảo phương hướng phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025 và Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 đều nhấn mạnh nội dung tiếp tục phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự cường và phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam. Nếu như thể chế, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực tiếp tục là ba khâu đột phá được xác định, thì khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mang tính bao trùm trong mọi lĩnh vực, được xác định sẽ tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cho đất nước ta thời gian tới. Chắc chắn đây là chủ trương đúng đắn, bởi không chỉ nước ta mà các nước trên thế giới đều đang hướng đến. Nhưng, câu hỏi lớn lại là- làm sao để đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực mới cho tăng trưởng và phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Để đổi mới sáng tạo, tạo sự bứt phá phát triển: Doanh nghiệp phải là trung tâm (22/12/2020)

Trong dự thảo phương hướng phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025 và Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 đều nhấn mạnh nội dung tiếp tục phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự cường và phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam. Nếu như thể chế, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực tiếp tục là ba khâu đột phá được xác định, thì khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mang tính bao trùm trong mọi lĩnh vực, được xác định sẽ tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cho đất nước ta thời gian tới. Chắc chắn đây là chủ trương đúng đắn, bởi không chỉ nước ta mà các nước trên thế giới đều đang hướng đến. Nhưng, câu hỏi lớn lại là- làm sao để đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực mới cho tăng trưởng và phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Để đổi mới sáng tạo, tạo sự bứt phá phát triển: Doanh nghiệp phải là trung tâm (22/12/2020)

Trong dự thảo phương hướng phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025 và Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 đều nhấn mạnh nội dung tiếp tục phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự cường và phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam. Nếu như thể chế, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực tiếp tục là ba khâu đột phá được xác định, thì khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mang tính bao trùm trong mọi lĩnh vực, được xác định sẽ tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cho đất nước ta thời gian tới. Chắc chắn đây là chủ trương đúng đắn, bởi không chỉ nước ta mà các nước trên thế giới đều đang hướng đến. Nhưng, câu hỏi lớn lại là- làm sao để đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực mới cho tăng trưởng và phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Huy động và phân bổ nguồn lực, tạo đột phá hạ tầng: Bài học từ thực tiễn (21/12/2020)

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đột phá về hạ tầng - một trong 3 đột phá chiến lược được Đảng ta xác định từ Đại hội XI, XII, và tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng, được nêu trong Dự thảo văn kiện Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong hệ thống hạ tầng quan trọng, thì hạ tầng giao thông được đánh giá là “đi trước mở đường” phát triển. Thực hiện Chiến lược 10 năm 2011-2020, hạ tầng giao thông nước ta có nhiều chuyển biến tích cực, với những công trình, dự án lớn có tính lan tỏa đã hoàn thành, hoặc đang được tập trung đầu tư, tạo sức bật về hạ tầng cho giai đoạn tới. Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng giao thông vẫn thiếu đồng bộ, thiếu tính kết nối, giảm hiệu quả đầu tư về mặt tổng thể.

Đổi mới mô hình tăng trưởng và những vấn đề đặt ra (20/12/2020)

Trong Chuyên mục này - hôm qua, chúng tôi phát sóng bài viết “Cải cách thể chế kinh tế - những gợi mở cho giai đoạn tới” - trong đó nhất mạnh các Nghị quyết đại hội XI, XII, Đảng ta đều xác định, xây dựng các thể chế phù hợp là một trong các tiền đề cho phát triển kinh tế. Chất lượng thể chế không chỉ là mục đích mà là điểm đột phá trong chính sách phát triển. Tiếp theo chuyên mục này, hôm nay, chúng tôi đề cập “đột phá” thứ 2 trong 3 đột phá chiến lược được các Nghị quyết của Đảng đề ra, đó là nội dung “Đổi mới mô hình tăng trưởng và những vấn đề đặt ra”.

Cải cách thể chế kinh tế: Những gợi mở cho giai đoạn tới (19/12/2020)

Quá trình cải cách thể chế kinh tế 5 năm qua tác động rõ nét, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu phát triển trong giai đoạn 5 năm 2016-2020 và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2010-2020. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế trong giai đoạn vừa rồi, khiến chất lượng thể chế chưa theo kịp tiến trình phát triển của đất nước. Dự thảo Văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII, Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng, để tạo bước tăng trưởng nhanh và bền vững cho nền kinh tế. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Đài TNVN nhìn lại để thấy những thành công, nhận diện những tồn tại, từ đó nêu những gợi mở trong xây dựng thể chế kinh tế nước ta trong giai đoạn tới.

Khi người dân thực sự làm chủ trong xây dựng nông thôn mới (17/12/2020)

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước ta đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Qua 10 năm triển khai, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành một phong trào sôi nổi, có sức lan tỏa rộng khắp trên cả nước và đạt được những thành tựu to lớn, tạo nên bước ngoặt trong phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta. Hơn ai hết, người dân – chủ thể của Chương trình này cảm nhận rõ nhất những thay đổi ở khu vực nông thôn, khi diện mạo làng quê khởi sắc, cơ sở hạ tầng khang trang, đời sống vật chất lẫn tinh thần từng bước nâng cao.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao (16/12/2020)

Hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông nghiệp bền vững được đề cập từ lâu trong các văn kiện Đại hội Đảng. Từ đó, Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành, địa phương đã có nhiều quyết sách triển khai nhằm hiện thực hóa giấc mơ đưa Việt Nam trở thành một trong những nước đứng đầu về nông nghiệp. Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp và nông dân cũng đang tập trung ứng dụng các công nghệ mới, cách thức quản lý tiên tiến giúp tạo ra đột phá trong sản xuất nông nghiệp. Thực tiễn cho thấy, nếu tận dụng tốt cơ hội vàng từ thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã được ký kết, sản phẩm nông nghiệp Việt Nam ngày càng khẳng định được vị thế trên thị trường quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hiện đại hóa nông nghiệp nước nhà. Bài viết của phóng viên Phương Chi:

Nông nghiệp là then chốt (15/12/2020)

75 năm xây dựng và phát triển đất nước, trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, ngành nông nghiệp Việt Nam vẫn luôn dành thành tựu to lớn, đảm bảo an ninh lương thực cho đất nước, là nền tảng, trụ đỡ cho nền kinh tế. Khó khăn do đại dịch Covid-19 hiện nay một lần nữa chứng minh vai trò then chốt của ngành nông nghiệp, khi không chỉ đảm bảo an ninh lương thực, mà kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt tới 41 tỷ đô la trong năm nay, giúp Việt Nam trở thành trong những nước xuất khẩu nông sản dẫn đầu châu Á. Ngành nông nghiệp góp phần quan trọng giúp tốc độ tăng trưởng GDP cả năm khoảng 2,5%, phấn đấu đạt 3%. Bài viết của phóng viên Phương Chi nhan đề "Nông nghiệp là then chốt" đề cập điều này.

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h00-5h10 Rao sóng
5h20-5h50 Mùa vàng
5h50-5h55 Quảng cáo
6h28-6h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
16h00-17h00 Theo dòng TS
17h50-17h59 Quảng cáo
18h57-19h00 Quảng cáo
19h00-19h05 Bản tin TS
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: