logovov
BAN THỜI SỰ VOV1

Ở nơi lãnh đạo, Đảng viên mỗi cuối tuần tìm về cơ sở. (05/7/2022)

- Tân Kỳ, Nghệ An: Hiệu quả bước đầu từ luân chuyển cán bộ về vùng khó.
- Ninh Bình: Luân chuyển để xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.-
- Ở nơi lãnh đạo, Đảng viên mỗi cuối tuần tìm về cơ sở.

Giai đoạn mới về phòng chống tham nhũng tiêu cực.(30/6/2022)

- Giai đoạn mới về phòng chống tham nhũng tiêu cực.
- Ninh Bình: Học tập và làm theo Bác đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Tiếp tục phát huy vai trò của Uỷ ban kiểm tra các cấp trong đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.(28/6/2022)

-Tiếp tục phát huy vai trò của Uỷ ban kiểm tra các cấp trong đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
- Ninh Bình: Học tập và làm theo Bác đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Kiểm tra, giám sát phải thực sự là “thanh bảo kiếm” của Đảng (23/06/2022)

- Kiểm tra, giám sát phải thực sự là “thanh bảo kiếm” của Đảng
- Trách nhiệm nêu guơng của người đứng đầu.
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng nâng lên tầm cao mới, đáp ứng mong đợi của nhân dân (21/6/2022)

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng có những chuyển biến mới, đạt nhiều kết quả rất quan trọng; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhóm phóng viên Ban Thời sự, Đài TNVN có loạt bài: “Đảng vững mạnh hơn nhờ công tác kiểm tra, giám sát” đề cập những kết quả quan trọng và những giải pháp, quyết tâm của Đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng thời gian tới

Thực hiện Quy chế Chất vấn trong đảng (14/06/2022)

Việc thực hiện Quy chế chất vấn trong Đảng là một giải pháp quan trọng để thực hành dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, việc thực hiện Quy chế này đã mang lại những kết quả thiết thực và cũng đã đặt ra cho các cấp uỷ Đảng nhiều vấn đề cần quan tâm tháo gỡ để chất vấn trong Đảng ngày càng hiệu quả hơn.

Xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị vững mạnh ở Yên Thành-Nghệ An (07/06/2022)

Những năm qua Đảng bộ huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An luôn chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nhờ vậy góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Quảng Bình tăng cường công tác Kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng (31/05/2022)

Với tinh thần nghiêm túc thẳng thắn, các cấp ủy đảng ở Quảng Bình đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên vi phạm.Từ đó giúp cho cán bộ đảng viên tự soi, tự sửa, tự hoàn thiện mình, góp phần nâng cao chất lương cán bộ đảng viên và tổ chức cơ sở đảng.

Cần lựa chọn bố trí đúng cán bộ đủ tâm, đủ tài tham gia vào cấp uỷ các cấp (25/5/2022)

- Để đảng mạnh hơn cần lựa chọn bố trí đúng cán bộ đủ tâm, đủ tài tham gia vào cấp uỷ các cấp.
- Quảng Nam chú trọng phát triển đảng viên trẻ ở miền núi.
- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ: Nhìn từ thực tế tại Đảng bộ Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, để Đảng thực sự trong sạch vững mạnh

Sự vững mạnh của các tổ chức cơ sở đảng là điều kiện bảo đảm cho sự vững mạnh của toàn Đảng. Tại Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ thực tế là năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức cơ sở Đảng còn yếu, thậm chí mất sức chiến đấu; chưa đủ sức phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở. Để tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị lãnh đạo hoạt động của cơ quan, đơn vị thì yêu cầu quan trọng là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng

Làm gì để vùng Đồng bằng sông Cửu Long phát triển mạnh hơn theo Nghị quyết 13 của Bộ Chinh trị

-Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực
-Làm gì để vùng Đồng bằng sông Cửu Long phát triển mạnh hơn theo Nghị quyết 13 của Bộ Chinh trị
-Đảng bộ huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Hiệu quả từ luân chuyên cán bộ ở Hà Tĩnh (26/04/2022)

Thực hiện Quy định số 98/2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ và các quy định liên quan của Trung ương, thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ. Những kết quả trong luân chuyển cán bộ đã tiếp thêm động lực mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại nhiều địa phương. Quá trình luân chuyển cũng giúp cán bộ rèn luyện, trưởng thành, tạo cơ sở cho việc bồi dưỡng phát triển cán bộ.

Làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân qua xử lý tham nhũng, tiêu cực (19/4/2022)

- Làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân qua xử lý tham nhũng, tiêu cực.
- Vĩnh Phúc tăng cường kiểm tra, giám sát lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm.
- Người Đảng viên một phần tư thế kỷ đi khám, chữa bệnh cho đồng bào Raglay.

Vai trò của tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp (12/04/2022)

Các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp là bộ phận cấu thành quan trọng và là hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp; là cầu nối giữa Đảng với người lao động. Tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp trực tiếp lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đắc lực đưa chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Để văn hoá thực sự trở thành sức mạnh nội sinh thúc đẩy đất nước phát triển bền vững (05/04/2022)

Phát triển văn hóa là một trong những vấn đề trọng tâm, một nội dung nổi bật trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Đây là lần đầu tiên trong văn kiện Đại hội Đảng Đảng ta đã đề cập một cách toàn diện và sâu sắc đến lĩnh vực văn hóa. Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 xác định: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Vậy làm gì để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh và soi đường cho quốc dân đi...

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h20-5h50 Mùa vàng
5h50-5h59 Quảng cáo
5h59-6h00 Báo giờ
06h28-6h30 Quảng cáo
08h35-8h40 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h00-10h05 Bản tin TS
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h54-11h59 quảng cáo
11h59-12h00 Báo giờ
14h55-15h00 Quảng cáo
15h45-16h00 Kịch
16h40-16h45 Quảng cáo
17h55-17h59 Quảng cáo
19h00-19h05 Quảng bá
19h30-20h00 Kịch
23h35-23h55 Tiếng thơ
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: