logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 7:3 28/2/2023
Để văn hóa thực sự là động lực phát triển đất nước (28/2/2023)

VOV1 - Cả nước đang sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo- một văn kiện được ví như Cương lĩnh đầu tiên về văn hóa của Đảng, thể hiện tầm nhìn thời đại khi Đảng xác định vai trò dẫn đường của văn hóa đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Thực tiễn cách mạng 80 năm qua càng khẳng định ý nghĩa to lớn của bản Đề cương, khi Văn hóa là một thành tố cấu thành lịch sử vẻ vang của Đảng ta trong vai trò lãnh đạo toàn diện đất nước.

Tác giả : Vân Thiêng

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
06h28-06h30 Quảng cáo
10h55-11h00 Quảng cáo
11h05-11h50 Khởi nghiệp
11h50-11h59 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
14h50-15h00 Câu chuyện QT
15h00-15h15 Bản tin TS
15h15-15h20 Quảng cáo
15h50-16h00 Alo VOV1
16h00-17h00 Theo dòng TS
18h57-19h00 Quảng cáo
19h00-19h05 Bản tin TS
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
23h10-23h15 Rao sóng
00h00-04h45 Nhập hệ VOV3
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: