Chương trình đang phát: LogoVOV1-Rao sóng-Bài hát chào mừng bình minh

Giờ phát: 5h00-5h10

Giờ phát: 5h10-5h20

Chương trình: Bản tin đầu ngày- Thời tiết